home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: 'Aliy 'Abdur-Rahmaan Al-Hudhayfiy (Qaaluwn)
001 Al-Faatihah
1:00 · 16 Kbit/s · 117 KB MP3
002 Al-Baqarah a
37:21 · 16 Kbit/s · 4.28 MB MP3
002 Al-Baqarah b
42:11 · 16 Kbit/s · 4.83 MB MP3
002 Al-Baqarah c
42:53 · 16 Kbit/s · 4.91 MB MP3
003 Al-'Imraan a
40:24 · 16 Kbit/s · 4.62 MB MP3
003 Al-'Imraan b
32:59 · 16 Kbit/s · 3.77 MB MP3
004 An-Nisaa a
52:44 · 16 Kbit/s · 6.04 MB MP3
004 An-Nisaa b
18:49 · 16 Kbit/s · 2.15 MB MP3
005 Al-Maaidah a
42:32 · 16 Kbit/s · 4.87 MB MP3
005 Al-Maaidah b
31:25 · 16 Kbit/s · 3.59 MB MP3
006 Al-An'aam a
42:52 · 16 Kbit/s · 4.9 MB MP3
007 Al-A'raaf a
32:43 · 16 Kbit/s · 3.74 MB MP3
007 Al-A'raaf b
34:58 · 16 Kbit/s · 4 MB MP3
008 Al-Anfaal
25:52 · 16 Kbit/s · 2.96 MB MP3
009 At-Tawbah
50:35 · 16 Kbit/s · 5.79 MB MP3
010 Yuunus
37:30 · 16 Kbit/s · 4.29 MB MP3
011 Huud
38:08 · 16 Kbit/s · 4.36 MB MP3
012 Yuusuf
35:11 · 16 Kbit/s · 4.03 MB MP3
013 Ar-Ra'd
17:13 · 16 Kbit/s · 1.97 MB MP3
014 Ibraahiym
17:22 · 16 Kbit/s · 1.99 MB MP3
015 Al-Hijr
15:45 · 16 Kbit/s · 1.8 MB MP3
016 An-Nahl
39:40 · 16 Kbit/s · 4.54 MB MP3
017 Al-Israa
29:12 · 16 Kbit/s · 3.34 MB MP3
018 Al-Kahf
30:01 · 16 Kbit/s · 3.43 MB MP3
019 Maryam
18:08 · 16 Kbit/s · 2.07 MB MP3
020 Twaahaa
23:54 · 16 Kbit/s · 2.74 MB MP3
021 Al-Anbiyaa
25:29 · 16 Kbit/s · 2.92 MB MP3
022 Al-Hajj
26:41 · 16 Kbit/s · 3.05 MB MP3
023 Al-Muuminuun
24:15 · 16 Kbit/s · 2.78 MB MP3
024 An-Nuur
28:52 · 16 Kbit/s · 3.3 MB MP3
025 Al-Furqaan
17:04 · 16 Kbit/s · 1.95 MB MP3
026 Ash-Shu'araa
31:24 · 16 Kbit/s · 3.59 MB MP3
027 An-Naml
25:15 · 16 Kbit/s · 2.89 MB MP3
028 Al-Qaswasw
29:37 · 16 Kbit/s · 3.39 MB MP3
029 Al-'Ankabuut
21:48 · 16 Kbit/s · 2.49 MB MP3
030 Ar-Ruum
17:44 · 16 Kbit/s · 2.03 MB MP3
031 Luqmaan
11:20 · 16 Kbit/s · 1.3 MB MP3
032 As-Sajdah
7:47 · 16 Kbit/s · 911 KB MP3
033 Al-Ahzaab
27:04 · 16 Kbit/s · 3.1 MB MP3
034 Sabaa
17:53 · 16 Kbit/s · 2.05 MB MP3
035 Faatwir
16:20 · 16 Kbit/s · 1.87 MB MP3
036 Yaasiyn
15:56 · 16 Kbit/s · 1.82 MB MP3
037 As-Swaaffaat
22:55 · 16 Kbit/s · 2.62 MB MP3
038 Swaad
16:01 · 16 Kbit/s · 1.83 MB MP3
039 Az-Zumar
24:06 · 16 Kbit/s · 2.76 MB MP3
040 Ghaafir
25:09 · 16 Kbit/s · 2.88 MB MP3
041 Fusswilat
17:09 · 16 Kbit/s · 1.96 MB MP3
042 Ash-Shuuraa
17:48 · 16 Kbit/s · 2.04 MB MP3
043 Az-Zukhruf
19:29 · 16 Kbit/s · 2.23 MB MP3
044 Ad-Dukhaan
8:22 · 16 Kbit/s · 980 KB MP3
045 Al-Jaathiyah
10:31 · 16 Kbit/s · 1.2 MB MP3
046 Al-Ahqaaf
12:56 · 16 Kbit/s · 1.48 MB MP3
047 Muhammad
10:48 · 16 Kbit/s · 1.24 MB MP3
048 Al-Fat-h
11:13 · 16 Kbit/s · 1.28 MB MP3
049 Al-Hujuraat
7:50 · 16 Kbit/s · 917 KB MP3
050 Qaaf
7:43 · 16 Kbit/s · 905 KB MP3
051 Adh-Dhaariyaat
8:01 · 16 Kbit/s · 939 KB MP3
052 At-Twuur
7:13 · 16 Kbit/s · 845 KB MP3
053 An-Najm
7:14 · 16 Kbit/s · 847 KB MP3
054 Al-Qamar
7:02 · 16 Kbit/s · 824 KB MP3
055 Ar-Rahmaan
10:32 · 16 Kbit/s · 1.21 MB MP3
056 Al-Waaqi'ah
10:18 · 16 Kbit/s · 1.18 MB MP3
057 Al-Hadiyd
11:24 · 16 Kbit/s · 1.3 MB MP3
058 Al-Mujaadilah
9:47 · 16 Kbit/s · 1.12 MB MP3
059 Al-Hashr
9:25 · 16 Kbit/s · 1.08 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
7:30 · 16 Kbit/s · 879 KB MP3
061 As-Swaff
4:41 · 16 Kbit/s · 550 KB MP3
062 Al-Jumu'ah
3:38 · 16 Kbit/s · 426 KB MP3
063 Al-Munaafiquun
4:01 · 16 Kbit/s · 471 KB MP3
064 At-Taghaabun
5:15 · 16 Kbit/s · 614 KB MP3
065 At-Twalaaq
5:59 · 16 Kbit/s · 701 KB MP3
066 At-Tahriym
5:20 · 16 Kbit/s · 625 KB MP3
067 Al-Mulk
6:33 · 16 Kbit/s · 767 KB MP3
068 Al-Qalam
7:04 · 16 Kbit/s · 827 KB MP3
069 Al-Haaqah
6:04 · 16 Kbit/s · 712 KB MP3
070 Al-Ma'aarij
5:10 · 16 Kbit/s · 606 KB MP3
071 Nuuh
4:25 · 16 Kbit/s · 517 KB MP3
072 Al-Jinn
5:02 · 16 Kbit/s · 589 KB MP3
073 Al-Muzammil
3:52 · 16 Kbit/s · 453 KB MP3
074 Al-Mudath-thir
5:40 · 16 Kbit/s · 665 KB MP3
075 Al-Qiyaamah
3:26 · 16 Kbit/s · 403 KB MP3
076 Al-Insaan
5:02 · 16 Kbit/s · 590 KB MP3
077 Al-Mursalaat
4:43 · 16 Kbit/s · 552 KB MP3
078 An-Nabaa
4:00 · 16 Kbit/s · 468 KB MP3
079 An-Nazi'aat
3:49 · 16 Kbit/s · 447 KB MP3
080 'Abasah
3:19 · 16 Kbit/s · 388 KB MP3
081 At-Takwiyr
2:33 · 16 Kbit/s · 298 KB MP3
082 Al-Infitwaar
1:55 · 16 Kbit/s · 225 KB MP3
083 Al-Mutwaffiffiyn
4:30 · 16 Kbit/s · 527 KB MP3
084 Al-Inshiqaaq
2:25 · 16 Kbit/s · 284 KB MP3
085 Al-Buruuj
2:37 · 16 Kbit/s · 306 KB MP3
086 At-Twaariq
1:29 · 16 Kbit/s · 174 KB MP3
087 Al-A'laa
1:37 · 16 Kbit/s · 189 KB MP3
088 Al-Ghaashiyah
2:02 · 16 Kbit/s · 239 KB MP3
089 Al-Fajr
2:59 · 16 Kbit/s · 350 KB MP3
090 Al-Balad
1:44 · 16 Kbit/s · 204 KB MP3
091 Ash-Shams
1:19 · 16 Kbit/s · 154 KB MP3
092 Al-Layl
1:42 · 16 Kbit/s · 200 KB MP3
093 Adh-Dhuhaa
1:00 · 16 Kbit/s · 118 KB MP3
094 Al-Inshiraah
0:37 · 16 Kbit/s · 73 KB MP3
095 At-Tiyn
0:54 · 16 Kbit/s · 105 KB MP3
096 Al-'Alaq
1:30 · 16 Kbit/s · 176 KB MP3
097 Al-Qadr
0:38 · 16 Kbit/s · 75 KB MP3
098 Al-Bayyinah
1:57 · 16 Kbit/s · 229 KB MP3
099 Az-Zalzalah
0:53 · 16 Kbit/s · 103 KB MP3
100 Al-'Aadiyaat
1:00 · 16 Kbit/s · 118 KB MP3
101 Al-Qaari'ah
0:53 · 16 Kbit/s · 103 KB MP3
102 At-Takaathur
0:52 · 16 Kbit/s · 101 KB MP3
103 Al-'Aswr
0:23 · 16 Kbit/s · 44 KB MP3
104 Al-Humazah
0:47 · 16 Kbit/s · 92 KB MP3
105 Al-Fiyl
0:41 · 16 Kbit/s · 80 KB MP3
106 Al-Quraysh
0:36 · 16 Kbit/s · 71 KB MP3
107 Al-Maa'uun
0:46 · 16 Kbit/s · 89 KB MP3
108 Al-Kawthar
0:19 · 16 Kbit/s · 37 KB MP3
109 Al-Kaafiruun
0:38 · 16 Kbit/s · 74 KB MP3
110 An-Naswr
0:30 · 16 Kbit/s · 58 KB MP3
111 Al-Masad
0:31 · 16 Kbit/s · 60 KB MP3
112 Al-Ikhlaasw
0:19 · 16 Kbit/s · 38 KB MP3
113 Al-Falaq
0:30 · 16 Kbit/s · 58 KB MP3
114 An-Naas
0:43 · 16 Kbit/s · 85 KB MP3