home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Ibraahiym Ad-Duwsariy (Warsh)
001 Al-Faatihah
323 KB MP3
002 Al-Baqarah
50.29 MB MP3
003 Aal-'Imraan
30.55 MB MP3
004 An-Nisaa
32.61 MB MP3
005 Al-Maaidah
24.42 MB MP3
006 Al-An'aam
25.32 MB MP3
007 Al-A'raaf
28.45 MB MP3
008 Al-Anfaal
10.29 MB MP3
009 At-Tawbah
20.09 MB MP3
010 Yuwnus
14.57 MB MP3
011 Huwd
15.73 MB MP3
012 Yuwsuf
14.34 MB MP3
013 Ar-Ra'd
7.14 MB MP3
014 Ibraahiym
7.11 MB MP3
015 Al-Hijr
6.02 MB MP3
016 An-Nahl
15.41 MB MP3
017 Al-Israa
12.39 MB MP3
018 Al-Kahf
12.12 MB MP3
019 Maryam
7.66 MB MP3
020 Twaahaa
10.46 MB MP3
021 Al-Anbiyaa
10.18 MB MP3
022 Al-ajj
10.47 MB MP3
023 Al-Mumminuwn
9.13 MB MP3
024 An-Nuwr
11.04 MB MP3
025 Al-Furqaan
6.73 MB MP3
026 Ash-Shu'araa
12.11 MB MP3
027 An-Naml
9.99 MB MP3
028 Al-Qaswasw
11.87 MB MP3
029 Al-Ankaabuwt
8.28 MB MP3
030 Ar-Ruwm
6.68 MB MP3
031 Luqmaan
4.16 MB MP3
032 As-Sajdah
3.02 MB MP3
033 Al-Ahzaab
11.02 MB MP3
034 Sabaa
7.34 MB MP3
035 Faatwir
6.14 MB MP3
036 Yaasiyn
6.28 MB MP3
037 Asw-Swaffaat
8.17 MB MP3
038 Swaad
6.13 MB MP3
039 Az-Zumar
8.93 MB MP3
040 Ghaafir
10.11 MB MP3
041 Fusw-Swilat
7.03 MB MP3
042 Ash-Shuwraa
7.16 MB MP3
043 Az-Zukhruf
7.45 MB MP3
044 Ad-Dukhaan
3.43 MB MP3
045 Al-Jaathiyah
4.1 MB MP3
046 Al-Ahqaaf
5.14 MB MP3
047 Muhammad
4.51 MB MP3
048 Al-Fat-h
4.28 MB MP3
049 Al-Hujuraat
3.03 MB MP3
050 Qaaf
3.06 MB MP3
051 Adh-Dhaariyaat
3.16 MB MP3
052 Atw-Twuwr
2.79 MB MP3
053 An-Najm
2.9 MB MP3
054 Al-Qamar
2.88 MB MP3
055 Ar-Rahmaan
3.88 MB MP3
056 Al-Waaqi'ah
3.98 MB MP3
057 Al-Hadiyd
4.8 MB MP3
058 Al-Mujaadilah
4.01 MB MP3
059 Al-Hashr
3.68 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
3.28 MB MP3
061 Asw-Swaff
1.89 MB MP3
062 Al-Jumu'ah
1.48 MB MP3
063 Al-Munaafiquwn
1.53 MB MP3
064 At-Taghaabun
1.94 MB MP3
065 Atw-Twalaaq
2.19 MB MP3
066 At-Tahriym
2.22 MB MP3
067 Al-Mulk
2.51 MB MP3
068 Al-Qalam
2.7 MB MP3
069 Al-Haaqqah
2.27 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
1.86 MB MP3
071 Nuwh
1.81 MB MP3
072 Al-Jinn
1.94 MB MP3
073 Al-Muzzammil
1.57 MB MP3
074 Al-Muddaththir
2.26 MB MP3
075 Al-Qiyaamah
1.33 MB MP3
076 Al-Insaan
2.07 MB MP3
077 Al-Mursalaat
1.75 MB MP3
078 An-Nabai
1.51 MB MP3
079 An-Naazi'aat
1.43 MB MP3
080 'Abasa
1.22 MB MP3
081 At-Takwiyr
923 KB MP3
082 Al-Infitwaar
721 KB MP3
083 Al-Mutwafifiyn
1.61 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
909 KB MP3
085 Al-Buruwj
917 KB MP3
086 Atw-Twaariq
542 KB MP3
087 Al-A'laa
569 KB MP3
088 Al-Ghaashiyah
728 KB MP3
089 Al-Fajr
1.08 MB MP3
090 Al-Balad
661 KB MP3
091 Ash-Shams
481 KB MP3
092 Al-Layl
650 KB MP3
093 Adhw-Dhwuhaa
387 KB MP3
094 Al-Inshiraah
245 KB MP3
095 At-Tiyn
355 KB MP3
096 Al-'Alaq
591 KB MP3
097 Al-Qadr
255 KB MP3
098 Al-Bayyinah
728 KB MP3
099 Az-Zilzalah
317 KB MP3
100 Al-'Aadiyaat
361 KB MP3
101 Al-Qaari'ah
336 KB MP3
102 At-Takaathur
311 KB MP3
103 Al-'Aswr
152 KB MP3
104 Al-Humazah
305 KB MP3
105 Al-Fiyl
244 KB MP3
106 Quraysh
249 KB MP3
107 Al-Maa'uwn
291 KB MP3
108 Al-Kawthar
135 KB MP3
109 Al-Kaafiruwn
289 KB MP3
110 An-Naswr
183 KB MP3
111 Al-Masad
226 KB MP3
112 Al-Ikhlaasw
122 KB MP3
113 Al-Falaq
181 KB MP3
114 An-Naas
257 KB MP3