home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Qur-aan Ya Kujifunza Al-Husayniy Al-Azaaziy
001 Al-Faatihah
442 KB MP3
002 Al-Baqarah
11.98 MB MP3
051 Adh-Dhaariyaat
4.31 MB MP3
052 At-Twuwr
3.73 MB MP3
053 An-Najm
3.97 MB MP3
054 Al-Qamar
3.83 MB MP3
055 Ar-Rahmaan
4.75 MB MP3
057 Al-Hadiyd
6.05 MB MP3
058 Al-Mujaadilah
6.39 MB MP3
059 Al-Hashr
5.56 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
4.58 MB MP3
061 As-Swaff
2.71 MB MP3
062 Al-Jumu'ah
2.06 MB MP3
063 Al-Munaafiquwn
2.82 MB MP3
064 At-Taghaabun
3.11 MB MP3
065 At-Twalaaq
3.65 MB MP3
066 At-Tahriym
3.11 MB MP3
067 Al-Mulk
3.2 MB MP3
068 Al-Qalam
3.68 MB MP3
069 Al-Haaqqah
3.36 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
2.62 MB MP3
071 Nuwh
2.62 MB MP3
072 Al-Jinn
3.05 MB MP3
073 Al-Muzzammil
2.22 MB MP3
074 Al-Mudaththir
2.62 MB MP3
075 Al-Qiyaamah
1.63 MB MP3
076 Al-Insaan
2.58 MB MP3
077 Al-Mursalaat
2.11 MB MP3