home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Swaalih Atw-Twaalib (Imaam Masjid Al-Haraam)
001 Al-Faatihah
0:42 · 24 Kbit/s · 122 KB MP3
025 Al-Furqaan
1.74 MB RM
044 Ad-Dukhaan
741 KB RM
045 Al-Jaathiyah
1.01 MB RM
046 Al-Ahqaaf
1.3 MB RM
047 Muhammad
1.11 MB RM
055 Ar-Rahmaan
949 KB RM
056 Al-Waaqi'ah
935 KB RM
057 Al-Hadiyd
1.17 MB RM
058 Al-Mujaadilah
978 KB RM
059 Al-Hashr
919 KB RM
060 Al-Mumtahinah
753 KB RM
061 As-Swaff
477 KB RM
070 Al-Ma'aarij
486 KB RM
072 Al-Jinn
540 KB RM
073 Al-Muzammil
418 KB RM
074 Al-Mudath-thir
504 KB RM
075 Al-Qiyaamah
330 KB RM
076 Al-Insaan
520 KB RM
077 Al-Mursalaat
444 KB RM
078 An-Nabaa
444 KB RM
079 An-Nazi'aat
406 KB RM
080 'Abasah
328 KB RM
081 At-Takwiyr
242 KB RM
082 Al-Infitwaar
189 KB RM
083 Al-Mutwaffiffiyn
385 KB RM
084 Al-Inshiqaaq
240 KB RM
085 Al-Buruuj
252 KB RM
086 At-Twaariq
144 KB RM