home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Swaalih Atw-Twaalib (Imaam Masjid Al-Haraam)
001 Al-Faatihah
775 KB MP3
002 Al-Baqarah
89.55 MB MP3
003 Aal-'Imraan
55:00 · 128 Kbit/s · 50.36 MB MP3
004 An-Nisaa
56.77 MB MP3
005 Al-Maaidah
39.61 MB MP3
006 Al-An'aam
44.4 MB MP3
007 Al-A'raaf
50.24 MB MP3
008 Al-Anfaal
19.05 MB MP3
009 At-Tawbah
37.96 MB MP3
010 Yuwnus
26.44 MB MP3
011 Huwd
29.4 MB MP3
012 Yuwsuf
26.04 MB MP3
013 Ar-Ra'd
12.87 MB MP3
014 Ibraahiym
13.01 MB MP3
015 Al-Hijr
10.72 MB MP3
016 An-Nahl
25.06 MB MP3
017 Al-Israa
21.54 MB MP3
018 Al-Kahf
21.08 MB MP3
019 Maryam
13.82 MB MP3
020 Twaahaa
18.88 MB MP3
021 Al-Anbiyaa
16.29 MB MP3
022 AlHajj
17.44 MB MP3
023 Al-Muuminuwn
17.89 MB MP3
024 An-Nuwr
20.46 MB MP3
025 Al-Furqaan
13.5 MB MP3
026 Ash-Shu'araa
17.53 MB MP3
027 An-Naml
15.94 MB MP3
028 Al-Qaswasw
20.33 MB MP3
029 Al-'Ankaabuwt
14.49 MB MP3
030 Ar-Ruwm
11.29 MB MP3
031 Luqmaan
7.41 MB MP3
032 As-Sajdah
5.62 MB MP3
033 Al-Ahzaab
20.67 MB MP3
034 Sabaa
12.61 MB MP3
035 Faatwir
11.62 MB MP3
036 Yaasiyn
10.07 MB MP3
037 Asw-Swaffaat
12.93 MB MP3
038 Swaad
10.16 MB MP3
039 Az-Zumar
17.6 MB MP3
040 Ghaafir
17.57 MB MP3
041 Fusw-Swilat
13.15 MB MP3
042 Ash-Shuwraa
11.97 MB MP3
043 Az-Zukhruf
12.78 MB MP3
044 Ad-Dukhaan
5.06 MB MP3
045 Al-Jaathiyah
6.83 MB MP3
046 Al-Ahqaaf
10.55 MB MP3
047 Muhammad
8.13 MB MP3
048 Al-Fat-h
7.93 MB MP3
049 Al-Hujuraat
5.11 MB MP3
050 Qaaf
6.53 MB MP3
051 Adh-Dhaariyaat
5.58 MB MP3
052 Atw-Twuwr
4.97 MB MP3
053 An-Najm
5.14 MB MP3
054 Al-Qamar
5.08 MB MP3
055 Ar-Rahmaaan
7:26 · 128 Kbit/s · 6.81 MB MP3
055 Ar-Rahmaan
7.15 MB MP3
056 Al-Waaqi'ah
6.6 MB MP3
057 Al-Hadiyd
8.25 MB MP3
058 Al-Mujaadilah
7:44 · 128 Kbit/s · 7.08 MB MP3
059 Al-Hashr
7:21 · 128 Kbit/s · 6.73 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
5:55 · 128 Kbit/s · 5.42 MB MP3
061 Asw-Swaff
3:42 · 128 Kbit/s · 3.39 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
3:54 · 128 Kbit/s · 3.57 MB MP3
072 Al-Jinn
4:07 · 128 Kbit/s · 3.76 MB MP3
073 Al-Muzzammil
3:12 · 128 Kbit/s · 2.94 MB MP3
074 Al-Muddaththir
3:55 · 128 Kbit/s · 3.58 MB MP3
075 Al-Qiyaamah
2:30 · 128 Kbit/s · 2.29 MB MP3
076 Al-Insaan
4:01 · 128 Kbit/s · 3.67 MB MP3
077 Al-Mursalaat
3:24 · 128 Kbit/s · 3.12 MB MP3
078 An-Nabai
3:24 · 128 Kbit/s · 3.11 MB MP3
079 An-Naazi'aat
3:07 · 128 Kbit/s · 2.85 MB MP3
080 'Abasa
2:30 · 128 Kbit/s · 2.29 MB MP3
081 At-Takwiyr
1:49 · 128 Kbit/s · 1.66 MB MP3
082 Al-Infitwaar
1:23 · 128 Kbit/s · 1.26 MB MP3
083 Al-Mutwafifiyn
2:59 · 128 Kbit/s · 2.74 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
1:47 · 128 Kbit/s · 1.63 MB MP3
085 Al-Buruwj
1:53 · 128 Kbit/s · 1.73 MB MP3
086 Atw-Twaariq
1:02 · 128 Kbit/s · 974 KB MP3