home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Swalaah Al-Budayr (Imaam Masjid An-Nabawiy)
058 Al-Mujaadilah
7.07 MB MP3
059 Al-Hashr
6.71 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
5.14 MB MP3
061 Asw-Swaff
3.31 MB MP3
062 Al-Jumu'ah
2.77 MB MP3
063 Al-Munaafiquwn
3.21 MB MP3
064 At-Taghaabun
3.75 MB MP3
065 Atw-Twalaaq
4.59 MB MP3
066 At-Tahriym
4.86 MB MP3
067 Al-Mulk
4.97 MB MP3
068 Al-Qalam
4.63 MB MP3
069 Al-Haaqqah
4.48 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
3.4 MB MP3
071 Nuwh
3.32 MB MP3
072 Al-Jinn
4.31 MB MP3
073 Al-Muzzammil
3.03 MB MP3
074 Al-Muddaththir
3.61 MB MP3
075 Al-Qiyamah
2.45 MB MP3
076 Al-Insaan
4.11 MB MP3
077 Al-Mursalaat
3.46 MB MP3
078 An-Nabai
3.53 MB MP3
079 An-Naazi'aat
2.97 MB MP3
080 'Abasa
2.31 MB MP3
081 At-Takwiyr
1.55 MB MP3
082 Al-Infitwaar
1.38 MB MP3
083 Al-Mutwafifiyn
2.76 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
2.24 MB MP3
085 Al-Buruwj
1.69 MB MP3
086 Atw-Twaariq
1.06 MB MP3
087 Al-A'laa
1.05 MB MP3
088 Al-Ghaashiyah
1.32 MB MP3
089 Al-Fajr
1.99 MB MP3
090 Al-Balad
1.12 MB MP3
091 Ash-Shams
1.14 MB MP3
092 Al-Layl
1.11 MB MP3
093 Adhw-Dhwuhaa
963 KB MP3
094 Al-Inshiraah
541 KB MP3
095 At-Tiyn
791 KB MP3
096 Al-'Alaq
1 MB MP3
097 Al-Qadr
619 KB MP3
098 Al-Bayyinah
1.2 MB MP3
099 Az-Zilzalah
791 KB MP3
100 Al-'Aadiyaat
807 KB MP3
101 Al-Qaari'ah
838 KB MP3
102 At-Takaathur
775 KB MP3
103 Al-'Aswr
322 KB MP3
104 Al-Humazah
728 KB MP3
105 Al-Fiyl
572 KB MP3
106 Quraysh
479 KB MP3
107 Al-Maa'uwn
557 KB MP3
108 Al-Kawthar
228 KB MP3
109 Al-Kaafiruwn
666 KB MP3
110 An-Naswr
432 KB MP3
111 Al-Masad
369 KB MP3
112 Al-Ikhlaasw
260 KB MP3
113 Al-Falaq
463 KB MP3
114 An-Naas
447 KB MP3