13-Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah: Marejeo

 

MAREJEO

 

Vyanzo Vikuu

 

Qur-aan

 

Hadiyth

 

Muhammad Taqiyud-Diyn al-Hilali na Dr. Muhsin Khan, Qur-aan Tukufu – Tafsiri Kwa Kiingerea ‘The Noble Qur-aan, English Translation of the Meanings and Commentary, (KING FAHD COMPLEX FOR THE PRINTING OF THE HOLY QUR-AAN, Madinah, K.S.A.)

 

Al-Bazzaar, al-Haafidh Abu Hafs ‘Umar Ibn ‘Aliy. Al-A'laam al-'Aliyyah Fiy Manaaqib Shaykh al-lslaam Ibn Taymiyyah, tahqiyq ya Zuhayr ash-Shaawiysh, toleo la tatu, 1400H, al-Maktab al-Islaamiy, Beirut.

 

Al-Bazzaar, al-Haafidh Abu Hafs ‘Umar Ibn ‘Aliy: Sifa Bora za Ibn Taymiyyah ‘The Lofty Virtues of Ibn Taymiyyah, kilichofasiriwa na Abu Sabaaya.

 

Al-Miqriyziy, As-Suluuk li Ma'rifah Duwal al-Muluuk, tahqiyq ya Musfafaa Ziyaadah, chapa ya pili ya 1957, Chapa ya Lajnah at-Ta-liif wa at-Tarjamah, Cairo.

 

Ibn ‘Abdil-Haadiy, Al-‘Uquud ad-Duriyyah, Chapa ya Hijazi, Cairo

 

Ibraahiym Muhammad al-‘Aliy, Shaykh al-Islaam Ahmad Ibn Taymiyyah Rajul al-Islaah wa ad-Da’wah, 2000, Daar al-Qalam, Damascus

 

Ibn Kathiyr, al-Haafidh Abi Fidaa Ismaa’iyl, al-Bidaayah wan-Nihaayah, toleo la mwanzo 1421H, Daar al-Manaaar, Cairo.

 

Ibn Naasir ad-Diyn ad-Dimashqiy, Ar-Radd al-Waafir 'alaa man za'ama bi anna man sammaa Ibn Taymiyyah Shaykhul- Islaam Kaafir, tahqiyq ya Zuhayr ash-Shaawiysh, toleo la mwanzo, 1400H, al-Maktab al-Islaamiy, Beirut.

 

Ibn al-Qayyim, Al-Waabil as-Swayyib, Daar al-Bayaan.

 

Ibn Taymiyyah, Al-Jawaab as-Swahiyh liman Baddala Diyn al-Masiyh, kilichochapwa chini ya usimamizi wa 'Aliy as-Subh al-Madaniy, Chapa ya al-Madaniy, Cairo.

 

Barua ya Ibn Taymiyyah kutoka Jela ‘Ibn Taymeeyah’ Letter from the Prison’, iliyochaguliwa na kutolewa utangulizi na Muhammad al-’Abdah na kufasiriwa na Abu Ammar, toleo la mwanzo 1998, kimechapishwa na kusambazwa na Message of Islam, UK.

 

Ibn Taymiyyah, Majmu’ al-Fataawaa, toleo la mwanzo 1421H, Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.

 

Muhammad bin Ahmad bin 'Iyaas al-Hanafiy, Badaa'i' az-Zuhuur fiy Waqaa'i' ad-Duhuur, tahqiyq Muhammad Mustafaa, chapa ya pili 1402H, al-Hay'ah al Misriyyah al-'Aamah lil-Kitaab, Cairo.

 

 

 

Vyanzo Vidogo

 

Abu Ameenah Bilal Philips, Mabadiliko na Maendeleo ya Fiqhi ‘Evolution of Fiqh’, International Islamic Publishing House, 2006

 

Abu Rumaysah, Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah), URL

http://www.allaahuakbar.net/scholars/Ibn_taymiyyah/Shaykh_al-islaam.htm

 

Abu Safwaan, Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah, URL

http://www.Sunnahonline.com/ilm/seerah/0047.htm  

 

Abu Zahra, Muhammad: Ibn Taymiyyah, Hayaatuhu wa ‘Aswruhu wa Araauhu wa Fiquhuhu, Cairo (1952).

 

 

 

 

 

Share