Miongoni Mwa 'Ulamaa Waliopinga Mawlid

 

Miongoni Mwa 'Ulamaa Waliopinga Mawlid

 

www.alhidaaya.com

 

 

 

1.      Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah - Iqtidhwaa As-Swiraatw Al-Mustaqiym (2/619) na Majmu’ al-Fataawa (1/312)

 

 

2.      Shaykh Taajud-Diyn ‘Umar bin ‘Aliy Al-Lakhmiy Al-Iskandariyy (Mwanachuoni wa Madh-hab ya Al-Malikiy Alexandria mwaka 734H) - Al-Mawruwd fiy Kalaami ‘alaa ‘amal al-Mawlid.

 

 

3.      Shaykh Muhammad Bukhiyt al-Mutwiy’iy al-Hanafiyy (Mufti wa Diyaar Al-Miswriyyah)

 

 

4.      Shaykh ‘Aliy Mahfuwdhw – katika kitabu: Al-Ibdaa’ fiy Midhwaari al-Ibtidaa’

 

 

5.      Shaykh Raashid Ridhwaa – Amenukuu katika Muswannafaati zake mfano: Al-Manaar (9/96), (2/74), (29/664-668), (17/111), (76), na Fataawa (Juz. 5, uk.  2112-2115), (Juz. 4, uk. 1242-1243)

 

 

6.      Shaykh Muhammad bin ‘Abdis-Salaam Khudhwar Ash-Shaqiyri – Katika kitabu chake: As-Sunan wal-Mubtada’aati.

 

 

7.      Shaykhul-Islaam Al-Mujaddid Muhammad bin ‘Abdil-Wahhaab.

 

 

8.      Al-‘Allaamah Shaykh ‘Abdur-Rahmaan Aal Shaykh – Katika: Ad-Durar As-Sanniyyah.

 

 

9.      Al-‘Allaamah Shaykh Muhammad bin Ibraahiym – Risala yake kukanusha kitendo cha Mawlid. Taz. Majmu’ Fataawa yake (3/48-95). Imekusanya Fataawa mbali mbali kuhusu Mawlid.

 

 

10.  Al-‘Allaamah Shaykh ‘Abdullaah bin Muhammad bin Humayd – Risaalah yake: Hidaayah An-Naasik Ilaa Ahammil-Manaasik.

 

 

11.  ‘Allaamah Shaykh ‘Abdul-‘Aziyz bin Baaz – Risaalah yake: Hukmu Al-Ihtifaal Bil-Mawlidin-Nabawiyy.

 

 

12.  ‘Allaamah Shaykh Muhammad Naaswirud-Diyn Al-Albaaniy

 

 

13.  ‘Allaamah Shaykh Muhammad bin Swaalih Al-‘Uthaymin.

 

 

14.  ‘Allaamah Shaykh Swaalih bin Fawzaan Al-Fawzaan

 

 

15.  ‘Allaamah Shaykh Muqbil bin Haadiy Al-Waadi’iy

 

 

16.  ‘Allaamah Shaykh Rabiy’ bin Haadiy Al-Madkhaliy

 

 

17.  ‘Allaamah Shaykh Yahya Al-Hajuuriy

 

 

18.  Shaykh Humuwd bin ‘Abdullaah At-Tuwayjiriy katika Risaalah yake: Ar-Radd Al-Qawiyyi ‘alaa Ar-Rifaa’iy wal-Majhuwl wabn ‘Alawiyy wa Bayaan Akhtwaaihim fil-Mawlid An-Nabawiyy

 

 

19.  Shaykh Ismaaiyl Al-Answaariyy – Risaalah yake: Al-Qawl Al-Faswli fiy Hukm Al-Ihtifaal bi-Mawlidi Khayrir-Rusul.

 

 

20.  ‘Allaamah Shaykh Bakr Abu Zayd

 

 

21.  ‘Allaamah Shaykh ‘Abdullaah bin Jibriyn.

 

 

 

 

Share