Shaykh Swaalih Al-Fawzaan: Fitnah Ni Kama Tufani!

 

Fitnah Ni Kama Tufani Haokoki Nayo Mtu Ila Aliyeshikamana Na Sunnah

 

Shaykh Swaalih Al-Fawzaan (Hafidhwahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

 

Fitnah ni kama tufani, wala haokoki nayo mtu isipokuwa aliyeshikamana na Sunnah, na wala huwezi kushikamana na Sunnah isipokuwa utakapoijua!

 

[Sharh Al-‘Ubuwdiyyah (Uk 90)]

 

 

 

Share