035-Hiswnul-Muslim: Du’aa Unapopatwa Janga Au Balaa

Hiswnul-Muslim

035-Du’aa Unapopatwa Janga Au Balaa

www.alhidaaya.com

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 [122]

 

لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ الْعَظـيمُ الْحَلِـيمْ، لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَـرْشِ العَظِيـمِ، لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَـوّاتِ ورّبُّ الأَرْضِ ورَبُّ العَرْشِ الكَـريم

 

Laa ilaaha illa-Allaahul-‘Adhwiymul-Haliym. Laa ilaaha illa-Allaahu Rabbul-‘Arshil-‘Adhwiym. Laa ilaaha illa-Allaahu Rabbus-samawaati wa Rabbul-Ardhwi wa Rabbul-‘Arshil-Kariym.

 

 

Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah Aliye Mtukufu Mwenye kuvumilia (waja), hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah Rabb wa ‘Arshi Tukufu, hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah Rabb wa mbingu na Rabb wa ardhi na Rabb wa ‘Arshi tukufu[1]

 

 

 

 [123]

 

اللّهُـمَّ رَحْمَتَـكَ أَرْجـو فَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـيْن، وَأَصْلِـحْ لي شَأْنـي كُلَّـه لَا إِلَهَ إِلَّا أنْـت

 

Allaahumma Rahmatika arjuw falaa takilniy ilaa nafsiy twarfata ‘aynin, wa aswlih liy sha-aniy kullahu, laa ilaaha illaa Anta

 

Ee Allaah, Rehma Zako nataraji, usinitegemeze  kwenye nafsi yangu japo kwa muda wa upepesa jicho, na Unitengenezee mambo yangu yote, hapana mwabudiwa wa haki ila Wewe[2]

 

 

 

 [124]

لاَ إِلَهَ إِلَّا أنْـت سُـبْحانَكَ إِنِّي كُنْـتُ مِنَ الظّـالِميـن

 

Laa ilaaha illaa Anta Subhaanaka inniy kuntu minadhw-dhwaalimiyn

 

Hapana mwabudiwa wa haki ila Wewe, Utakasifu ni Wako,   Hakika mimi ni miongoni mwa waliojidhulumu[3] 

 

 

 

 [125]

اللهُ اللهُ رَبِّي لا أُشْـرِكُ بِهِ شَيْـئاً

 

Allaahu Allaahu Rabbiy laa ushriku Bihi shay-aa

 

Allaah Allaah Rabb wangu, simshirikishi na chochote[4]

 

 

 

 


[1]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin ‘Abbaas (رضي الله عنهما) - Al-Bukhaariy (7/154) [6346], Muslim (4/2092) [2730] na Ahmad.

[2]Hadiyth ya Abu Bakr Nafiy’ bin Haarith Ath-Thaqafiyy (رضي الله عنه) - Abu Daawuwd (4/324) [5090], Ahmad (5/42),  ameipa daraja ya Hasan Al-Albaaniy (رحمه الله) katika Swahiyh Abi Daawuwd (3/959) 

[3]Sa’ad bin Abi Waqqaasw (رضي الله عنه) - At-Tirmidhiy (5/529) ]3505], Ahmad, Al-Haakim  na ameisahihisha na ameikubali Adh-Dhahaby (1/505) na Taz Swahiyh At-Tirmidhiy (3/168) Du’aa ya Nabiy Yuwnus katika Suwratul-Anbiyaa (21:87) alipokuwa tumboni mwa samaki.

[4]Hadiyth ya Asmaa bint ‘Umays (رضي الله عنها)  - Abu Daawuwd (2/87) [1525] na Taz  Swahiyh Ibn Maajah (2/335).

 

 

Share