Kauli Za Salaf: ‘Ilmu-Da’wah

Ibn ‘Abbaas (رضي الله عنهما): Kujifunza ‘Ilmu Usiku Ni Bora Kuliko Kukesha Muda Mwingi Kwa Swalaah
Imaam Ahmad: Eneza Haki Na Sunnah Na Jiepushe Na Mijadala Na Magomvi
Imaam Ahmad: Kutafuta ‘Ilmu Ni Amali Bora Kabisa Kwa Aliyesahihisha Niya Yake
Imaam Al-Albaaniy: Hatujakalifishwa Kuzitia Nyoyo Uongofu
Imaam Al-Albaaniy: Nasiha Kuendelea Na Da’wah Na Kujitenga Na Siasa
Imaam Al-Albaaniy: Tunazunguka Na Dalili
Imaam Al-Awzaa'iy: Jifunze Asw-Swidq Ukweli Kabla Ya Kujifunza ‘Ilmu
Imaam As-Sa'diy: Kila Elimu Iliyo Na Mwongozo Wa Khayr Na Kuhadharisha Na Maovu Ni Elimu Yenye Manufaa
Imaam Ash-Shaafi’iy - Elimu Ni Ile Yenye Kunufaisha Na Si Ile Iliyohifadhiwa
Imaam Hasan Al-Baswriy: Dunia Yote Ni Kiza Isipokuwa Vikao Vya ‘Ulamaa
Imaam Hasan Al-Baswriy: Kusoma ‘Ilmu Kisha Kuifundisha Ni Bora Kuliko Dunia
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Ingelikuwa Si Kuogopa Adhabu Ya Allaah Kuficha ‘Ilmu Nisingelimfutu Mtu
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kueneza ‘Ilmu Ya Dini Ya Allaah Ni Jihaad Fiy Sabiyli-LLaah
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kutumia Hikmah Katika Majaalis Ya ‘Ilmu Kama Kutokuwapa Uzito
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Mkataa Haki Aamiliwe Kwa Yanayomstahiki
Imaam Ibn Al-Jawziy: Eneza Elimu Iendelee Baada Ya Kufariki Kwako
Imaam Ibn Al-Jawziyy: Atakayetumia Ujana Wake Katika ‘Ilmu Atashukuru Na Kupata Ladha Ya Dunia Na Aakhirah
Imaam Ibn Al-Qayyim: Elimu Ni Funguo Za Furaha Duniani Na Aakhirah
Imaam Ibn Al-Qayyim: Elimu Ni Funguo Za Furaha; Elimu Ya Kumjua Allaah Ni Msingi Wa Elimu Zote
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kutenda Bila Elimu Kunapelekea Katika Maangamivu
Imaam Ibn Al-Qayyim: Yanayompatisha Mtu Hadhi Duniani Na Aakhirah Ni ‘Ilmu Na Iymaan
Imaam Ibn Baaz: Nasaha Kwa Du'aat Wa Kisalafi
Imaam Ibn Baaz: Ulimwengu Upo Katika Ugeni Kutokana Na Uchache Wa Elimu Na Ahlul-'Ilm
Imaam Ibn Mubaarak: Anayefanyia Ubakhili Elimu, Hutahiniwa Kwa Mambo Matatu
Imaam Ibn Rajab: Swadaqah Bora Ni Kumfunza Jahili Au Kumzindua Aliyeghafilika
Imaam Ibn Taymiyyah: Aalim (Mwanazuoni) Anaweza Kumtambua Mjinga Lakini Mjinga Hawezi Kumtambua 'Aalim
Imaam Ibn Taymiyyah: Kuzungumza Juu Ya Watu Kuwe Kwa Uadilifu Hata Kwa Unaokhitalifiana Nao
Imaam Ibn Taymiyyah: Ladha Ya Elimu
Imaam Ibn Taymiyyah: Madhambi Yanasababisha Mtu Kuisahau ‘Ilmu Na Yale Aliyojifunza
Imaam Maalik: ‘Ilmu (Elimu) Isichukuliwe Kutoka Kwa Aina Nne Za Watu

Pages