Wadhakkir: Aayah

Wadhakkir: Aayah: Na Kumbusha Kwani Hakika Ukumbusho Unawafaa Waumini
Wadhakkir: Aayah: walioamini! Mmefaridhishwa Swiyaam Kama Ilivyofaridhishwa Kwa Walio Kabla Yenu Mpate Kuwa Na Taqwa
Wadhakkir: Aayah: Hakika Sisi Tumeiteremsha Qur-aan Katika Laylatil-qadr (Usiku Wa Qadar)
Wadhakkir: Aayah: Na Sikuumba Majini Na Wanaadam Isipokuwa Waniabudu.
Wadhakkir: Aayah: Rabb Wetu! Tutunikie Katika Wake Zetu Na Dhuria Wetu Viburudisho Vya Macho Yetu...
Wadhakkir: Watakapokuuliza Waja Wangu Kuhusu Mimi, Basi Mimi Ni Niko Karibu Naitikia Du’aa Ya Muombaji Anaponiomba..
Wadhakkir: Shaytwaan Kwenu Ni Adui, Basi Mfanyeni Kuwa Ni Adui.
Wadhakkir: Hawalingani Sawa Wakaazi Wa Peponi Na Motoni
Wadhakkir: Huwezi Kuyakimbia Maut
Wadhakkir: Allaah Humzidishia Mtoaji Mali
Wadhakkir: Laana Ya Allaah Kwa Wale Wanaokata Mawasiliano Ya Undugu!
Wadhakkir: Enyi Walioamini! Mdhukuruni Allaah Kwa Wingi Na Msabbihini Asubuhi Na Jioni
Wadhakkir: Yatima Usimuonee Na Mwombaji Usimkaripie
Wadhakkir: Aayah: Mdhukuru Allaah Kwa Wingi Katika Ayyaamut-tashriyq (tarehe 11-13 Dhul-hijjah).
Wadhakkir: Mwenye Kumshirikisha Allaah Ataharamishiwa Jannah Na Makazi Yake Yatakuwa Motoni
Wadhakkir: Wala Usiseme Nitafanya Kesho Jambo Fulani Isipokuwa Useme: "In Shaa Allaah"
Wadhakkir: Anayetaraji Kukutana Na Rabb Wake Atende 'Amali Njema Wala Asimshirikishe...
Wadhakkir: Tanabahi! Kwa Kumdhukuru Allaah Nyoyo Hutulia!
Wadhakkir: Mwezi Wa Ramadhwaan Ambao Imeteremshwa Humo Qur-aan
Wadhakkir: Hakika Sisi Tumeiteremsha (Qur-aan) Katika Usiku Uliobarikiwa
Wadhakkir: Aayah: Enyi Walioamini! Msifuate Nyayo Za Shaytwaan; Na Yeyote Atayefuata Nyao Za Shaytwaan Basi...
Wadhakkir: Enyi Walioamini! Msile Ribaa Mkizidisha Maradufu Juu Ya Maradufu Na Mcheni Allaah Mpate Kufaulu.
Wadhakkir: Aliye Na Hadhi Zaidi Ni Mwenye Taqwa.
Wadhakkir: Taqwa Na Kutawakali Kwa Allaah.
Wadhakkir: Aayah: Jikingeni Moto Pamoja Na Ahli Zenu
Wadhakkir: Uharamu Wa Muziki
Wadhakkir: Waumini Ni Ndugu, Wasuluhisheni Wanapogombana.
Wadhakkir: Sifa Za Waihsani