058-Sifa Ya Swalah Ya Mtume (Swalla Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam): Vitabu Alivyotumia Mwandishi Kwa Marejeo

 

 

 

Vitabu Alivyotumia Mwandishi Kwa Marejeo

 

A) Qur-aan

 

B) Vitabu Vya Tafsiyr

2. Ibn Kathiyr (701-774 AH): Tafsiyr al-Qur-aan al-`Adhwiym, chapa ya Muhammad Mustafa, 1365.

 

C) Vitabu Vya Hadiyth/Sunnah

3. Maalik bin Anas (93-179): Al-Muwattwaa', Daar Ihyaa' Kutub al-`Arabiyyah, 1343.

4. Ibn al-Mubaarak, `Abdullaah (118-181): Az-Zuhd.

5. Muhammad bin al-Hasan Shaybaani (131-189): Al-Muwattwa', al-Mustafaa'i, 1297.

6. Twayaalisiy (124-204): Al-Musnad, Daa'irah al-Ma`aarif, Hyderabad Deccan, 1321.

7. `Abdur-Razzaaq bin Humaam (126-211): Al-Amaaliy.

8. Humaydiy, `Abdullah bin az-Zubayr (...-219): Musnad.

9. Ibn Sa`d, Muhammad (168-230): At-Twabaqaat al-Kubraa, Ulaya.

10. Ibn Ma`iyn, Yahya (...-233): Taariykh ar-Rijaal wal-`Ilal.

11. Ahmad bin Hanbal (164-241): Al-Musnad, al-Matwba`ah al-Maymaniyyah, 1313; Matwba`ah al-Ma`aarif, 1365.

12. Ibn Abi Shaybah, `Abdullaah bin Muhammad Abu Bakr (...-235): Al-Muswannaf.

13. Ad-Daarimiy (181-255): As-Sunan, Matwba`ah al-I`tidaal, Damascus, 1349.

14. Al-Bukhaariy (194-256): Al-Jaami` as-Swahiyh, al-Matwba`ah al-Bahiyya al-Misriyyah, 1348. Iliyochapwa na maelezo, Fat-h al-Baariy.

15. Al-Bukhaariy (194-256): Al-Adab al-Mufrad, Matwba`ah al-Khaliliy, India, 1306.

16. Al-Bukhaariy (194-256): Khalq Af`aal al-`Ibaad, Matwba`ah al-Answaar, India.

17. Al-Bukhaariy (194-256): At-Taariykh as-Swaghiyr, India.

18. Al-Bukhaariy (194-256): Juz' al-Qiraa'ah, kilichochapwa.

19. Abu Daawuud (202-275): As-Sunan, al-Matwba`ah at-Ta’aziah, 1349.

20. Muslim (204-261): Asw-Swahiyh, chapa ya Muhammad ‘Aliy.

21. Ibn Maajah (209-273): As-Sunan, al-Matwba`ah at-Taaziah, 1349.

22. At-Tirmidhiy (209-279): As-Sunan, toleo. Ahmad Shaakir, Halab, 1356.

23. At-Tirmidhiy (209-279): Ash-Shamaail, pamoja na maelezo ya ‘Aliy al-Qaariy na `Abdur-Ra'uuf al-Manaawiy, al-Matwba`ah al-Adabiyyah, Misr, 1317.

24. Al-Haarith bin Abi Usaamah (176-282): Al-Musnad - Zawaaiduh.

25. Abu Ishaaq al-Harbi, Ibraahiym bin Ishaaq (198-285): Ghariyb al-Hadiyth.

26. Al-Bazzaar, Abu Bakr Ahmad bin `Amr al-Baswriy (...-292): Al-Musnad - Zawaaiduh, kopi.

27. Muhammad bin Naswr (202-294): Qiyaam al-Layl, Matwba`ah Rifaah `Aamm, Lahore, 1320.

28. Ibn Khuzaymah (223-311): Asw-Swahiyh, al-Maktab al-Islaamiy.

29. An-Nasaaiy (225-303): As-Sunan - Al-Mujtabaa, al-Matwba`ah al-Maymaniyyah.

30. An-Nasaaiy (225-303): As-Sunan Al-Kubraa.

31. Al-Qaasim al-Sarqastwiy (255-302): Ghariyb al-Hadiyth au inayoitwa Ad-Dalaail.

32. Ibn al-Jaaruud (...-307): Al-Muntaqaa, Misri.

33. Abu Ya`laa al-Muusiyliy (...-307): Al-Musnad.

34. Ar-Ruuyaani, Muhammad bin Haaruun (...-307): Al-Musnad.

35. As-Siraaj, Abul-`Abbaas Muhammad bin Ishaaq (216-313): Al-Musnad, mijaladi kadhaa katika maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

36. Abu `Awaanah (...-316): Asw-Sahiyh, Daa'irah al-Ma`aarif, Hyderabad Deccan, 1326.

37. Ibn Abi Daawuud, `Abdullaah bin Sulaymaan (230-316): Al-Maswaahif.

38. Atw-Twahaawiy (239-321): Sharh Ma`aani al-Aathaar, al-Mustafaa'i, India, 1300.

39. Atw-Twahaawiy (239-321): Mushkil al-Aathaar, Daar al-Ma`aarif, India, 1333.

40. Al-`Uqayliy, Muhammad bin `Amr (...-322): Ad-Dhwu`afaa'.

41. Ibn Abi Haatim (240-327): Al-Jarh wat-Ta`diyl, India.

42. Ibn Abi Haatim (240-327): `Ilal-al-Hadiyth, As-Salafiyyah, Misri, 1343.

43. Abu Ja`far al-Bukhturi, Muhammad bin `Amr ar-Razaaz (...-329): Al-Amaaliy.

44. Abu Sa`iyd bin al-A`raabi, Ahmad bin Ziyaad (246-340): Al-Mu`jam.

45. Ibn as-Sammaak, `Uthmaan bin Ahmad (...-344): Hadiyth.

46. Abul-`Abbaas al-Asamm, Muhammad bin Ya`quub (247-346): Hadiythuh.

47. Ibn Hibbaan (...-354): Asw-Swahiyh, Daar al-Ma`aarif, Misri.

48. Atw-Twabaraaniy (260-360): Al-Mu`jam al-Kabiyr, mijaladi kadhaa, Maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

49. Atw-Twabaraaniy (260-360): Al-Mu`Jam Al-Awswat Min Al-Jam` Baynahu Wa Bayn As-Swaghiyr.

50. Atw-Twabaraaniy (260-360): Al-Mu`jam as-Swaghiyr, Matwba`ah al-Answaariy, Delhi, 1311.

51. Abu Bakr al-Aajuriy (...-360): Al-Arba`iyn.

52. Abu Bakr al-Aajuriy (...-360): Aadaab Hamlah al-Qur-aan.

53. Ibn as-Sunniy (...-364): `Amal al-Yawm wal-Laylah, Daa'irah al-Ma`aarif, India, 1315.

54. Abu ash-Shaykh Ibn Hayyaan (274-369): Twabaqaat al-Iswbahaaniyyiyn.

55. Abu ash-Shaykh Ibn Hayyaan (274-369): Maa Rawaahu Abu az-Zubayr `an Ghayr Jaabir.

56. Abu ash-Shaykh Ibn Hayyaan (274-369): Akhlaaq an-Nabbiy (صلى الله عليه وآله وسلم), Misr.

57. Ad-Daaraqutni (306-385): As-Sunan, India.

58. Al-Khattwaabiy (317-388): Ma`aalim as-Sunan, Answaar as-Sunnah, Misri.

59. Al-Mukhlis (305-393): Al-Fawaa'id, Maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

60. Ibn Mandah, Abu `Abdillaah Muhammad bin Ishaaq (316-395): At-Tawhiyd wa Ma`rifah Asmaa' Allaah Ta`aalaa.

61. Al-Haakim (320-405): Al-Mustadrak, Daa'irah al-Ma`aarif, Hyderabad, 1340.

62. Tammaam ar-Raaziy (330-414): Al-Fawaa'id, kopi mbili zilizokamilika, Maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

63. As-Sahmiy, Hamzah bin Yuusuf al-Jurjaaniy (...-427): Taariykh Jurjaan.

64. Abu Nu`aym al-Iswbahaaniy (336-430): Akhbaar Iswbahaan, kilichochapishwa Ulaya.

65. Ibn Bushraan (339-430): Al-Amaaliy, Maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

66. Al-Bayhaqiy (384-458): As-Sunan al-Kubraa, Daa'irah al-Ma`aarif, Hyderabad, 1352.

67. Al-Bayhaqiy (384-458): Dalaa'il an-Nubuwwah, Maktaba ya Ahmadiyyah, Halab.

68. Ibn `Abdil-Barr (368-463): Jaami` Bayaan al-`Ilm wa Fadhwlih, Al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

69. Ibn Mandah, Abul-Qaasim (381-470): Ar-Radd `alaa man Yunfi al-Harf min al-Qur-aan, Maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

70. Al-Baajiy (403-477): Sharh al-Muwattwaa', iliyochapwa.

71. `Abdul-Haqq al-Ishbiyliy (510-581): Al-Ahkaam al-Kubraa.

72. `Abdul-Haqq al-Ishbiyliy (510-581):  At-Tahajjud.

73. Ibn al-Jawziy (510-597): At-Tahqiyq `alaa Masaa'il at-Ta`liyq.

74. Abu Hafsw al-Mu'aadib, `Amr bin Muhammad (516-607): Al-Muntaqaa min Amaaliy Abil-Qaasim as-Samarqandiy.

75. `Abdul-Ghaniy bin `Abdil-Waahid al-Maqdisiy (541-600): As-Sunan.

76. Adw-Dhwiyaa' al-Maqdisi (569-643): Al-Ahaadiyth al-Mukhtaarah, mijaladi kadhaa, Maktaba ya Dhwaahiriyyah, Damascus.

77. Adw-Dhwiyaa' al-Maqdisi (569-643): Al-Muntaqaa min al-Ahaadiyth as-Swihaah wal-Hisaan.

78. Adw-Dhwiyaa' al-Maqdisi (569-643): Juz' fi Fadhwl al-Hadiyth wa Ahlih.

79. Al-Mundhiriy (581-656): At-Targhiyb wat-Tarhiyb, Al-Matwba`ah al-Muniyriyyah, Misr.

80. Az-Zayla`iy (...-762): Naswb ar-Raayah, Daar al-Ma'muun, Misri, 1357.

81. Ibn Kathiyr (701-774): Jaami` al-Masaaniyd.

82. Ibn al-Mulaqqin, Abu Hafsw `Amr bin Abil-Hasan (723-804): Khulaasah al-Badr al-Muniyr.

83. Al-`Iraaqiy (725-806): Takhriyj Ihyaa' `Uluum ad-Diyn, Misri, 1346.

84. Al-`Iraaqiy (725-806): Twarh at-Tathriyb, Jam`iyyah an-Nashr wat-Ta'liyf al-Azhariyyah, 1353.

85. Al-Haythamiy (735-807): Majma` az-Zawaa'id: Husaam ad-Diyn al-Qudsiy, 1352.

86. Al-Haythamiy (735-807): Mawaarid az-Zam'aan fiy Zawaa'id Ibn Hibbaan, chapa ya Muhibud-Diyn.

87. Al-Haythamiy (735-807): Zawaa'id al-Mu`jam asw-Swaghiyr wal-Awswat lit-Twabaraaniy.

88. Ibn Hajar al-`Asqalaaniy (773-852): Takhriyj Ahaadiyth al-Hidaayah, India.

89. Ibn Hajar al-`Asqalaaniy (773-852): Talkhiysw al-Habiyr, Al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

90. Ibn Hajar al-`Asqalaaniy (773-852):  Fat-h al-Baariy, Al-Matwba`ah al-Bahiyyah.

91. Ibn Hajar al-`Asqalaaniy (773-852):  Al-Ahaadiyth al-`Aaliyaat.

92. As-Suyuutwiy (889-911): Al-Jaami` al-Kabiyr.

93. `Aliy al-Qaariy (...-1014): Al-Ahaadiyth al-Mawdhwuu`ah, Istanbul.

94. Al-Manaawiy (952-1031): Faydhw al-Qadiyr Sharh al-Jaami` asw-Swaghiyr, chapa ya Mustafa Muhammad.

95. Az-Zurqaani (1055-1122): Sharh al-Mawaahib al-Ladunniyyah, Misri.

96. Ash-Shawkaaniy (1171-1250): Al-Fawaa'id al-Majmuu`ah fil-Ahaadiyth al-Mawdhwuu`ah, India.

97. `Abdul-Hayy Laknawiy (1264-1304): At-Ta`liyq al-Mumajjid `alaa Muwattwa' Muhammad, al-Mustafaa'i, 1297.

98. `Abdul-Hayy Laknawiy (1264-1304): Al-Aathaar al-Marfuu`ah fil-Akhbaar al-Mawdhwuu`ah, India.

99. Muhammad bin Sa`iyd al-Halbi (...-...): Musalsalaatuh.

100. Al-Albaaniy, Muhammad Naaswirud-Diyn: Takhriyj Swifah Swalaah an-Nabbiy, chanzo cha asili cha kitabu hiki.

101. Al-Albaaniy, Muhammad Naaswirud-Diyn: Irwaa' al-Ghaliyl fi Takhriyj Ahaadiyth Manaar as-Sabiyl, mijaladi 8, al-Maktab al-Islaamiy, kimechapwa chote, na shukurani ni Zake Allaah.

102. Al-Albaaniy, Muhammad Naaswirud-Diyn: Swahiyh Abi Daawuud, haijakamilika.

103. Al-Albaaniy, Muhammad Naaswirud-Diyn: At-Ta’aliyq ‘Alaa Ahkaam `Abdil-Haqq al-Ishbiyliy, hakijakamilika.

104. Al-Albaaniy, Muhammad Naaswirud-Diyn: Takhriyj Ahaadiyth Sharh `Aqiydah Twahaawiyyah, al-Maktab al-Islaamiy.

105. Al-Albaaniy, Muhammad Naaswirud-Diyn: Silsilah al-Ahaadiyth adhw-Dhwa`iyfah, mijaladi 4, al-Maktab al-Islaamiy.

 

D) Vitabu Vya Fiqh

106. Maalik bin Anas (93-179): Al-Mudawwanah (Fiqh ya Ki-Maaliki), Matwba`ah as-Sa`aadah, 1323.

107. Ash-Shaafi`iy, Muhammad bin Idriys (150-204): Al-Umm, al-Matwba`ah al-Amiyriyyah, 1321.

108. Al-Marwaziy, Ishaaq bin Mansuur (...-251): Masaa'il al-Imaam Ahmad wa Ishaaq bin Raahawayh.

109. Ibn Haaniy, Ibraahiym an-Naysaaburiy (...-265): Masaa'il al-Imaam Ahmad.

110. Al-Muzaniy (175-264): Mukhtaswar Fiqh ash-Shaafi`iy.

111. Abu Daawuud (202-275): Masaa'il al-Imaam Ahmad (Ki-Hanbali), al-Manaar, 1353.

112. `Abdullaah bin al-Imaam Ahmad (203-290): Masaa'il al-Imaam Ahmad.

113. Ibn Hazm (384-456): Al-Muhallaa (Fiqh ya Ki-Dhwaahiriy), al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

114. Al-`Izz bin `Abdis-Salaam (578-660): Al-Fataawaa.

115. An-Nawawiy (631-686): Al-Majmuu` Sharh al-Muhadhdhab (Shaafi`iy), al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

116. An-Nawawiy (631-686): Rawdhwah at-Twaalibiyn (Ki-Shaafi`iy), al-Maktab al-Islaamiy.

117. Ibn Taymiyyah (661-728): Al-Fataawaa, chapa ya Faraj ad-Diyn al-Kurdiy.

118. Ibn Taymiyyah (661-728): Min Kalaam lahu fit-Takbiyr fil-`Iydayn wa Ghayruh.

119. Ibn al-Qayyim (691-751): I`laam al-Muwaqqi`iyn.

120. As-Subkiy (683-756): Al-Fataawaa (KiShaafi`iy).

121. Ibn al-Humaam (790-869): Fat-h al-Qadiyr (Ki-Hanafiy), toleo la Buulaaq.

122. Ibn `Abdil-Haadiy, Yuusuf (840-909): Irshaad as-Saalik (Ki-Hanbaliy).

123. Ibn `Abdil-Haadiy, Yuusuf (840-909): Al-Furuu` (Ki-Hanbaliy).

124. As-Suyuutwiy (809-911): Al-Haawi lil-Fataawi (Ki-Shaafi`iy), al-Qudsi.

125. Ibn Nujaym al-Miswriy (...-970): Al-Bahr ar-Raa'iq (Ki-Hanafiy), Al-Matwba`ah al-`Ilmiyyah.

126. Ash-Sha`raani (898-973): Al-Miyzaan (Kwa mujibu wa madhehebu manne).

127. Al-Haytamiy (909-973): Ad-Durr al-Mandhuud fis-Swalaah was-Salaam `alaa Swaahib al-Maqaam al-Mahmuud.

128. Al-Haytamiy (909-973): Asmaa al-Matwaalib.

129. WaliyuAllaah Dahlawiy (1110-1176): Hujjatu Allaah al-Baalighah, al-Muniyrah.

130. Ibn `Aabidiyn (1151-1203): Al-Haashiyah ‘alaa ad-Darr al-Mukhtaar (Ki-Hanafiy), Istanbul.

131. Ibn `Aabidiyn (1151-1203): Al-Haashiyat ‘alaa al-Bahr ar-Raa'iq (Ki-Hanafiy).

132. Ibn `Aabidiyn (1151-1203): Rasm al-Mufiy (Ki-Hanafiy).

133. `Abdul-Hayy Al-Laknawiy (1264-1304): Imaam al-Kalaam fiymaa yata`allaq bil-Qiraa'ah Khalf al-Imaam, Al-Baladi, India.

134. `Abdul-Hayy Al-Laknawiy (1264-1304): An-Naafi` al-Kabiyr liman yutwaali`u al-Jaami` asw-Swaghiyr, Al-Yuusufiy, India, 1349.

 

E) Vitabu Vya Siyrah Ya Mtume (صلى الله عليه وآله وسلم) Na Taraajum (Historia Ya Wasimulizi Wa Hadiyth)

135. Ibn Abi Haatim, `Abdur-Rahmaan (240-327): Taqaddamah al-Ma`rifah li Kitaab al-Jarh wat-Ta`diyl, India.

136. Ibn Hibbaan (...-354): Ath-Thiqaat.

137. Ibn `Adiy (277-365): Al-Kaamil.

138. Abu Nu`aym (336-430): Hilyah al-Awliyaa', Matwba`ah as-Sa`aadah, Misri, 1349.

139. Al-Khatwiyb Al-Baghdaadiy (392-463): Taariykh Baghdaad, Matwba`ah as-Sa`aadah, Misr.

140. Ibn `Abdil-Barr (368-463): Al-Intiqaa' fi Fadhwaa'il al-Fuqahaa'.

141. Ibn `Asaakir (499-571): Taariykh Dimashq.

142. Ibn al-Jawziy (508-597): Manaaqib al-Imaam Ahmad, kimeshachapishwa.

143. Ibn al-Qayyim (691-751): Zaad al-Ma`aad, chapa ya Muhammad `Aliy, 1353.

144. `Abdul-Qaadir al-Qurashiy (696-775): Al-Jawaahir al-Madhiyyah, India.

145. Ibn Rajab al-Hanbaliy (736-795): Dhayl atw-Twabaqaat, Misri.

146. `Abdul-Hayy Laknawiy (1264-1304): Al-Fawaa'id al-Bahiyyah fiy Taraajum al-Hanafiyyah, Matwba`ah as-Sa`aadah, Misri, 1324.

 

F) Vitabu Vya Lugha Ya Kiarabu

147. Ibn al-Athiyr (544-606): An-Nihaayah fi Ghariyb al-Hadiyth wal-Athar, Al-Matwba`ah al-`Uthmaaniyyah, Misri, 1311.

148. Ibn Mandhuur al-Afriyqi (630-711): Lisaan al-`Arab, Daar Saadir, Beirut, 1955 M.

149. Fayruuz ‘Aabaadiy (729-817): Al-Qaamuus al-Muhiytw, chapa ya 3, 1353.

 

G) Vitabu Vya Uswuul Al-Fiqh

150. Ibn Hazm (384-456): Al-Ihkaam fi Uswuul al-Ahkaam, Matwba`ah as-Sa`aadah, Misri, 1345.

151. As-Subkiy (683-856): Ma`anaa Qawl ash-Shaafi`i al-Matwlabi, "idhaa swahhal-hadiythu fahuwa madh-habiy", Majmuu`ah ar-Rasaa'il, al-Muniyriyyah.

152. Ibn al-Qayyim (691-856): Badaai’u al-Fawaa'id, Al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

153. Waliyu Allaah ad-Dahlawiy (1110-1176): `Iqd al-Jiyd fi Ahkaam al-Ijtihaad wat-Taqliyd, India.

154. Al-Fulaaniy (1166-1218): Iyqaadh al-Himam, Al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

155. Az-Zurqaa', Shaykh Mustafaa: Al-Madkhal ilaa `Ilm Uswuul al-Fiqh, kimechapishwa.

 

H) Vitabu Vya Adhkaar

156. Ismaa`iyl al-Qaadhwiy al-Maqdisiy (199-282): Fadhwl as-Swalaat `alaa an-Nabbiy (صلى الله عليه وآله وسلم), pamoja na uhakikisho wangu, Al-Maktab al-Islaamiy.

157. Ibn al-Qayyim (691-751): Jalaa' al-Ifhaam fi as-Swalaat `alaa Khayr al-Anaam, Al-Matwba`ah al-Muniyriyyah.

158. Swiddiyq Hasan Khaan (1248-1307): Nuzul al-Abraar, Al-Jawaa'ib.

 

J) Vitabu Vinginevyo

159. Ibn Battwah, `Abdullaah bin Muhammad (304-387): Al-Ibaanah `an Shariy`ah al-Firqah an-Naajiyah.

160. Abu `Amr ad-Daaniy, `Uthmaan bin Sa`iyd (371-444): Al-Muktafaa fi Ma`rifah al-Waqf at-Taam.

161. Al-Khatwiyb al-Baghdaadiy (392-463): Al-Ihtijaaj bi ash-Shaafi`iy fiymaa asnada ilayh ....

162. Al-Haraawiy, `Abdullaah bin Muhammad al-Answaariy (396-481): Dhwamm al-Kalaam wa Ahlah.

163. Ibn al-Qayyim (691-751): Shifaau al-`Aliyl fi Masaa'il al-Qadhwaa' wal-Qadar wat-Ta`liyl, kimechapishwa.

164. Al-Fayruuz ‘Aabaadiy (729-817): Ar-Radd `alaa al-Mu`taridhw `alaa Ibn `Arabiy.

 

 

 

 

 

Share