Imaam Fudhwayl Bin 'Iyaadhw: Ghiybah Ikidhihiri Undugu Kwa Ajili Ya Allaah Unapotea

Ghiybah Ikidhihiri Undugu Kwa Ajili Ya Allaah Unapotea

 

Imaam Fudhwayl Bin ‘Iyaadhw (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

G"hiybah inapodhihiri, undugu kwa ajili ya Allaah hupotea."

 

 

[Hilyatu Al-Awliyaa (886)]

 

 

 

Share