07-Abu Bakr Asw-Swiddiyq (Radhwiya Allaahu 'anhu): Nasaba Yake

 

Jina lake ni 'Abdullaah bin 'Uthmaan bin 'Aamir bin 'Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayim bin Murrah bin Ka'ab bi Luay Al-Qurashiy Al-Taymiy, na uhusiano wake na Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) unakutana kwa Murrah bin Ka'ab, kwani jina la Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ni Muhammad bin 'Abdillaah bin 'Abdil-Muttwalib bin Hsashim bin 'Abdi-Mansaf  bin Qusay bin Kilaab bin Murrah bin Kaa'b.

Jina la baba yake ni 'Uthmaan, lakini alikuwa maarufu kwa jina la Abu Quhaafah, kwa hivyo Abu Bakr (Radhiya Allaahu 'anhu) alikuwa akijulikana kwa jina Ibni Abi Quhaafah, yaani mwana wa Abu Quhaafah.

Mama yake ni Ummul-Khayr – Salmah binti Swakhr bin 'Aamir bin Ka'ab bin Saa'd bin Tayim bin Murrah bin Ka'ab na alikuwa binti 'ammi yake Abu Quhaafah.

 

Share