Maulidi: Miongoni Mwa 'Ulamaa Waliopinga Maulidi

 

Miongoni Mwa 'Ulamaa Waliopinga Maulidi

 

Alhidaaya.com

 

 

1. Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah - Iqtidhwaa As-Swiraatw Al-Mustaqiym (2/619) na Majmu’ al-Fataawa (1/312)

 

 

2. Shaykh Taajud-Diyn ‘Umar bin ‘Aliy Al-Lakhmiy Al-Iskandariyy (Mwanachuoni wa Madh-hab ya Al-Malikiy Alexandria mwaka 734H) - Al-Mawruwd fiy Kalaami ‘alaa ‘amal al-Mawlid

 

 

3. Shaykh Muhammad Bukhiyt al-Mutwiy’iy al-Hanafiyy (Mufti wa Diyaar Al-Miswriyyah)

 

 

4. Shaykh ‘Aliy Mahfuwdhw – katika kitabu: Al-Ibdaa’ fiy Midhwaari al-Ibtidaa’

 

 

5. Shaykh Muhammad bin ‘Abdis-Salaam Khudhwar Ash-Shaqiyri – Katika kitabu chake: As-Sunan wal-Mubtada’aati

 

 

6 . Shaykhul-Islaam Al-Mujaddid Muhammad bin ‘Abdil-Wahhaab

 

 

7. Al-‘Allaamah Shaykh ‘Abdur-Rahmaan Aal Shaykh – Katika: Ad-Durar As-Sanniyyah

 

 

9. Al-‘Allaamah Shaykh Muhammad bin Ibraahiym – Risala yake kukanusha kitendo cha Mawlid. Taz. Majmu’ Fataawa yake (3/48-95). Imekusanya Fataawa mbali mbali kuhusu Mawlid

 

 

10.  Al-‘Allaamah Shaykh ‘Abdullaah bin Muhammad bin Humayd – Risaalah yake: Hidaayah An-Naasik Ilaa Ahammil-Manaasik

 

 

11.  Imaam ‘Abdul-‘Aziyz bin Baaz – Risaalah yake: Hukmu Al-Ihtifaal Bil-Mawlidin-Nabawiyy

 

 

12.  Imaam Muhammad Naaswirud-Diyn Al-Albaaniy

 

 

13.  Imaam Shaykh Muhammad bin Swaalih Al-‘Uthaymin

 

 

14.  Al-‘Allaamah Shaykh Swaalih bin Fawzaan Al-Fawzaan

 

 

15.  Al-‘Allaamah Shaykh Muqbil bin Haadiy Al-Waadi’iy

 

 

16. Al-'Allaamah Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-'Abbaad

 

 

17. Al-'Allaamah Shaykh Swaalih Al-Luhaydaan

 

 

18. Al-'Allaamah Shaykh Al-Ghudayaan

 

 

19. Al-'Allaamah Shaykh Ar-Raajihiy

 

 

20.  Al-'Allaamah Shaykh Humuwd bin ‘Abdullaah At-Tuwayjiriy katika Risaalah yake: Ar-Radd Al-Qawiyyi ‘alaa Ar-Rifaa’iy wal-Majhuwl wabn ‘Alawiyy wa Bayaan Akhtwaaihim fil-Mawlid An-Nabawiyy

 

 

21.  Al-'Allaamah Shaykh Ismaaiyl Al-Answaariyy – Risaalah yake: Al-Qawl Al-Faswli fiy Hukmi Al-Ihtifaal bi-Mawlidi Khayrir-Rusul

 

 

22.  Al-‘Allaamah Shaykh Bakr Abu Zayd

 

 

Na wengi wengine.

 

Share